Current Leadership

Chairman of the University Council

Liao Xiangzhong

President

Zhang Shuting

Vice Chairman of the University Council

Zhang Shuting

   Wang Dapin

Li Zhong

Vice President

Liu Shouxun

Li Xinjun

Duan Peng

Wang Hui

   Yang Yi

Assistant President

Wang Zhi

Share: