Current Leadership

Chairman of the University Council

Liao Xiangzhong

President

Liao Xiangzhong

Vice Chairman of the University Council

Wang Dapin

Li Zhong

Vice President

Liu Shouxun

Li Xinjun

Zhang Shuting

Duan Peng

   Wang Hui

Assistant President

Wang Zhi

Share: