The 8th University Academic Committee

Director: ZHONG Chengxiang

Deputy Director: DING Junjie, YUAN Jun, LIAO Xiangzhong, HU Zhengrong


Group of Science and 

Technology

Che Qing, Liu Jianbo, Zhang Qin, Yang Zhanxin

MengZihouCao LihongWang Yongbin

Group of Journalism and 

Communication

Ding Junjie, Yuan Jun, Hu Zhengrong, Gao Xiaohong,

Huang Shengmin, Lei Yuejie, Chen Weixing, Duan Peng

Group of Arts

Zhong Chengxiang, Hu Zhifeng, Liao Xiangzhong, Li Xingguo, 

Zhang Yuhua, Huang Xinyuan, Peng Wenxiang, Lu Jingchao

Group of Literature Law and

 Economics Management 

Zhang Jing, Li Huailiang, Zhang Hongsheng, Jin Delong,

Jing Xuemin, Pang Zengyu

External Members

Ding Wenhua, Lv Rui


Share: