Current Leadership

Chairman of the University Council 

Chen Wenshen

President 

Liao Xiangzhong

Vice Chairman of the University Council 

Liao Xiangzhong

Jiang Xufan 

Wang Dapin

Vice President 

Liu Yanping

Liu Shouxun

Li Xinjun

Zhang Shuting

Duan Peng

Assistant President 

Wang Zhi

Cheng Daopin

 

Share: