Current Leadership

Chairman of the University Council

Chen Wenshen

President

Hu Zhengrong

Vice Chairman of the University Council

Hu Zhengrong

  Liu Shouxun

Vice Chairman of the University Council and Secretary of Discipline Inspection Commission

Zhao Hui

Vice President

Jiang Xufan

Liao Xiangzhong

Cai Xiang

Assistant President

Wang Zhi

Share: