Current Leadership

Chairman of the University Council

Chen Wenshen

Vice Chairman of the University Council

Jiang Xufan

  Wang Dapin

Vice President

Liao Xiangzhong

Liu Yanping

Liu Shouxun

Assistant President

Wang Zhi

Cheng Daopin

Share: