Current Leadership

Chairman of the University Council

Chen Wenshen

  President

 Liao Xiangzhong

Vice Chairman of the University Council

Liao Xiangzhong

  Jiang Xufan

  Wang Dapin

Vice President

Liu Yanping

Liu Shouxun

Assistant President

Wang Zhi

Cheng Daopin

Share: